Terapitilnærming

Min tilnærming til terapi 

Mitt mål er å møte alle klienter med varme og å ta alle på alvor. Absolutt ingen problemer vil bli avvist som for små, bagatellmessige, for flaue eller for uinteressante.

Jeg er opptatt av å behandle alle med respekt. For meg innebærer dette å forsøke å gi deg full oppmerksomhet, og å legge til side de umiddelbare assosiasjoner, tanker og følelser som vekkes i møtet med et menneske som jeg ikke kjenner. Dette kan være både positive og negative elementer, men handler like fullt om å la være å sette noen "i bås" basert på de assosiasjoner som måtte vekkes i meg, og isteden forsøke å "se en gang til" på personen som sitter overfor meg, for bedre å kunne forstå dine tanker, følelser og unike måte å være på. Jeg forsøker også å  bygge opp en relasjon basert på gjensidig tillit og respekt, slik at tanker og følelser kan uttrykkes uten frykt for skam eller latterliggjøring.

Jeg er opptatt av terapiprosessen så langt det lar seg gjøre bærer preg av en vanlig samtale. Fokuset mitt er både å hjelpe deg med de umiddelbare utfordringer og symptomer du måtte ha, samtidig jeg også jobber for å forstå dypere og mer underliggende mekanismer som har ført til de utfordringene du opplever. Det er likevel viktig å understreke at selv om du får hjelp til å løse opp i personlige problemer, vil du likevel på et eller annet tidspunkt måtte innse at det er du selv som har det endelige ansvar for å gjøre endringer i forhold til din egen situasjon. Det er ingen andre som kan ta dette steget for deg. Dette er en krevende prosess, og innebærer at du må tåle å bli utfordret, selv om dette nesten alltid er svært ubehagelig. Du vil også kunne oppleve at du blir sliten av terapiprosessen fordi det er krevende med å jobbe med tanker og følelser som er utfordrende for deg. Skapes det trygge rammer hvor respekt, empati og varme vektlegges, er mitt håp at dette likevel vil kunne oppleves som lettere.

Psykologfaglig tilnærming

Jeg jobber eklektisk. Det vil si at jeg forsøker å tilpasse behandlingen etter hvilke utfordringer, behov og ønsker du har. Dette innebærer at jeg ikke følger en enkelt skole eller fagretning, men forsøker å bruke teknikker og tilnærminger som viser stor effekt på ulike psykiske lidelser. Det er likevel to hovedretninger jeg jobber mest innenfor: Dette er 1.kogntiv terapi og 2.intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). 

1. Kognitiv terapi

I denne terapiformen, som også kalles kognitiv atferdsterapi, jobber man med ubehagelige tanker og forestillingsbilder om fortid, nåtid og fremtid. Neegative tanker kan virke troverdige, og de kan være basert på høyst virkelige hendelser, men er ofte overdrevne eller direkte ugyldige. Et eksempel er at depressive følelser er forbundet med tanker om verdiløshet, meningsløshet eller håpløshet. I kognitiv terapi er det et mål å styrke din ferdighet til å identifisere slike selvdestruktive onde sirkler.

I terapien gjøres du oppmerksom på virkningen av angstfremkallende, urimelig selvkritiske eller pessimistiske tankemønstr, og drøfter muligheten for ulike alternative tenke- og handlemåter. Et viktig utgangspunkt for den kognitive tilnærmingen er at det er en glidende overgang mellom psykiske lidelser og normal fungering; det dreier seg om gradsforskjeller og ikke kategorier. Derfor vil vi alle trolig kjenne oss igjen i hva et menneske med psykiske problemer opplever. Det legges vekt på normalisering av symptomene du opplever, med utgangspunkt i oppdatert psykologisk forskning på området. Et eksempel er at innholdet i tanker som pasienter med tvangslidelse strever med å få kontroll på, er omtrent de samme som for de ubehagelige og uakseptable innskytelsene folk flest kan få fra tid til annen..

Kjernen i kognitiv terapi er å støtte deg i å mestre dine hverdagslige livsproblemer, og samtidig hjelpe til med å endre uhensiktsmessige tankemønstre og atferd som er forbundet med problemene. Som en del av samarbeidet gis det forklaring på hva som skjer, og hvorfor det skjer; terapien gjøres forståelig for deg. Du skal fremstå som en aktiv problemløser og medarbeider i terapien.

Kognitiv terapi er en generelt godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser, og blir ofte anbefalt av allmennleger og offentlige myndigheter.

Kilde: Norsk forening for kognitiv terapi.

 2. Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). 

ISTDP er en empirisk validert behandlingsform som bygger på psykodynamisk teori og tilknytning, samt funn fra moderne hjerneforskning.  

I denne tilnærmingen antar man at mange psykiske problemer oppstår fordi du ubevisst unngår følelser og impulser som er knyttet til smertefulle opplevelser i fortiden. Unngåelse av disse følelsene skaper uhensiktsmessige og selvdestruktive mønstre i livet ditt. Unngåelse kan skje gjennnom angst og forsvar. Angst er en kroppslig reaksjon, mens forsvar er atferdsmessige eller tankemessige mønstre. Begge deler er ofte helt eller delvis ubevisste.  I ISTDP jobber vi sammen for å avdekke selvdestruktive mønstre og forstå disse i sammenheng med din fortid. Formålet er at du skal ha full tilgang til dine følelser og handle ut i fra dem. Man jobber spesielt med betydningen av din tilknytning og relasjon til foreldre og andre betydningsfulle mennsker i ditt liv. 

Da følelser kan fungere som et indre kompass for hvilke ting man liker og ikke liker, kan det å sperre av for følesene få store konsekvenser. Eksempelvis kan det være vanskelig å involvere seg følelsesmessig i andre, å sette grenser for seg selv eller å behandle seg selv eller andre omsorgsfullt. 

I terapirommet jobber man målrettet for å skape en høy grad av følelsmessig nærhet mellom klient og terapeut for å avdekke, obsevere og ta tak i eventuelle unhensiktsmessige reaksjoner hvor følelser undertrykkes, og dui steden aktiverer forsvar og angst. Videre jobber man med å få forsvaret av veien og håndtere følelsene, slik at du har mulighet til å bearbeide dine traumer og tap.

Kilde: Dansk Selskab for ISTDP.

Har du spørsmål rundt min faglige tilnærming, er det bare å ta kontakt.

 

 

Send en henvendelse

Ønsker du psykologisk bistand eller rådgivning? Står du fast i livet? Ofte kan det være nyttig å ta kontakt snarest mulig før problemet utvikler seg.

Aktuelle psykiske lidelser:

 • Angst
 • Depresjon
 • Stress og utbrenthet
 • Tap og sorg
 • Livskriser
 • Problemer på jobb
 • Vanskelige valg

Står dere fast i forholdet? Opplever dere økt distanse eller utrygghet? Bruk en nøytral tredjepart som kan bidra med å få forholdet på rett spor.

Problemer jeg jobber med: 

 • Akutte kriser
 • Dagliglivets utfordringer 
 • Kommunikasjonsproblemer
 • Barn- og familieproblemer
 • Sex og samliv

Har du lang reisevei, befinner deg på et annet sted i landet eller i utlandet, tilbys terapi og veiledningssamtaler via telefon eller sikker, kryptert video.                         

Aktuelle tjenester:

 • Samtaleterapi og rådgivning via telefon
 • Samtaleterapi og rådgivning via video

 

Ønsker din bedrift eller organisasjon å lære metoder og teknikker for bedre bedriftshelse? Vil dere lære mer vanlige psykiske lidelser og hverdagslige utfordringer?

Aktuelle kurstemaer:

 • Hvordan håndtere hverdagslivets utfordringer
 • Hvordan mestre stress og utbrenthet
 • Hvordan mestre angst og uro