Terapitilnærming

Min tilnærming til terapi 

Mitt mål er å møte alle klienter med varme og å ta alle på alvor. Absolutt ingen problemer vil bli avvist som for små, bagatellmessige, for flaue eller for uinteressante.

Jeg er opptatt av å behandle alle med respekt. For meg innebærer dette å forsøke å gi deg full oppmerksomhet, og å legge til side de umiddelbare assosiasjoner, tanker og følelser som vekkes i møtet med et menneske som jeg ikke kjenner. Dette kan være både positive og negative elementer, men handler like fullt om å la være å sette noen "i bås" basert på de assosiasjoner som måtte vekkes i meg, og isteden forsøke å "se en gang til" på personen som sitter overfor meg, for bedre å kunne forstå dine tanker, følelser og unike måte å være på. Jeg forsøker også å  bygge opp en relasjon basert på gjensidig tillit og respekt, slik at tanker og følelser kan uttrykkes uten frykt for skam eller latterliggjøring.

Jeg er opptatt av terapiprosessen så langt det lar seg gjøre bærer preg av en vanlig samtale. Fokuset mitt er både å hjelpe deg med de umiddelbare utfordringer og symptomer du måtte ha, samtidig jeg også jobber for å forstå dypere og mer underliggende mekanismer som har ført til de utfordringene du opplever. Det er likevel viktig å understreke at selv om du får hjelp til å løse opp i personlige problemer, vil du likevel på et eller annet tidspunkt måtte innse at det er du selv som har det endelige ansvar for å gjøre endringer i forhold til din egen situasjon. Det er ingen andre som kan ta dette steget for deg. Dette er en krevende prosess, og innebærer at du må tåle å bli utfordret, selv om dette nesten alltid er svært ubehagelig. Du vil også kunne oppleve at du blir sliten av terapiprosessen fordi det er krevende med å jobbe med tanker og følelser som er utfordrende for deg. Skapes det trygge rammer hvor respekt, empati og varme vektlegges, er mitt håp at dette likevel vil kunne oppleves som lettere.

Psykologfaglig tilnærming

Jeg jobber eklektisk. Det vil si at jeg forsøker å tilpasse behandlingen etter hvilke utfordringer, behov og ønsker du har. Dette innebærer at jeg ikke følger en enkelt skole eller fagretning, men forsøker å bruke teknikker og tilnærminger som viser stor effekt på ulike psykiske lidelser. Det er likevel to hovedretninger jeg er mest inspirert av: Dette er 1.kogntiv terapi og 2. humanistisk/personfokusert terapi. 

1. Kognitiv terapi

I denne terapiformen, som også kalles kognitiv atferdsterapi, jobber man med ubehagelige tanker og forestillingsbilder om fortid, nåtid og fremtid. Neegative tanker kan virke troverdige, og de kan være basert på høyst virkelige hendelser, men er ofte overdrevne eller direkte ugyldige. Et eksempel er at depressive følelser er forbundet med tanker om verdiløshet, meningsløshet eller håpløshet. I kognitiv terapi er det et mål å styrke din ferdighet til å identifisere slike selvdestruktive onde sirkler.

I terapien gjøres du oppmerksom på virkningen av angstfremkallende, urimelig selvkritiske eller pessimistiske tankemønstr, og drøfter muligheten for ulike alternative tenke- og handlemåter. Et viktig utgangspunkt for den kognitive tilnærmingen er at det er en glidende overgang mellom psykiske lidelser og normal fungering; det dreier seg om gradsforskjeller og ikke kategorier. Derfor vil vi alle trolig kjenne oss igjen i hva et menneske med psykiske problemer opplever. Det legges vekt på normalisering av symptomene du opplever, med utgangspunkt i oppdatert psykologisk forskning på området. Et eksempel er at innholdet i tanker som pasienter med tvangslidelse strever med å få kontroll på, er omtrent de samme som for de ubehagelige og uakseptable innskytelsene folk flest kan få fra tid til annen..

Kjernen i kognitiv terapi er å støtte deg i å mestre dine hverdagslige livsproblemer, og samtidig hjelpe til med å endre uhensiktsmessige tankemønstre og atferd som er forbundet med problemene. Som en del av samarbeidet gis det forklaring på hva som skjer, og hvorfor det skjer; terapien gjøres forståelig for deg. Du skal fremstå som en aktiv problemløser og medarbeider i terapien.

Kognitiv terapi er en generelt godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser, og blir ofte anbefalt av allmennleger og offentlige myndigheter.

Kilde: Norsk forening for kognitiv terapi.

 2. Humanistisk/personfokusert terapi. 

Humanistisk psykologi og terapi legger vekt på individets egne opplevelser, valg og verdier.

Kjente psykologer innenfor denne retningen er bla. Carl Rogers og Abraham Maslow.

Fokuset er primært på her-og-nå situasjonen og utfordringer, mer enn alltid å gå tilbake i fjernere fortid for å forstå sammenhenger. Det legges i en humanistisk terapi fokus på å skape en atmosfære av støtte, empati og tillit som gjør deg som klient bedre i stand til å dele følelser og tanker uten frykt for å bli møtt på en dømmende måte.

Det er også viktig med et klient-psykolog forhold som kjennetegnes av at man er likeverdige parter, og at psykologen ikke opptrer som en autoritetsfigur.

I et humanistisk perspektiv mener man at alle mennesker i bunn og grunn har en indre motivasjon for å ivareta egne behov og har muligheter for selvrealisering i ulike former.

Har du spørsmål rundt min faglige tilnærming, er det bare å ta kontakt.

 

 

Send en henvendelse

Ønsker du psykologisk bistand eller rådgivning? Står du fast i livet? Ofte kan det være nyttig å ta kontakt snarest mulig før problemet utvikler seg.

Vanlige psykiske lidelser:

 • Angst/uro/søvnproblemer
 • Depresjon
 • Stress og utbrenthet
 • Tap og sorg
 • Livskriser
 • Problemer på jobb
 • Vanskelige valg

Står dere fast i forholdet? Opplever dere økt distanse, hyppige konflikter eller utrygghet? Bruk en nøytral tredjepart som kan bidra med å få forholdet på rett spor.

Problemer jeg jobber med: 

 • Akutte kriser
 • Dagliglivets utfordringer 
 • Kommunikasjonsproblemer
 • Barn- og familieproblemer
 • Sex og samliv

Har du  lang reisevei, befinner deg på et annet sted i landet/utlandet, eller foretrekker samtaler hjemmefra tilbys terapi og veiledning via telefon eller sikker, kryptert video.

Aktuelle tjenester:

 • Samtaleterapi og rådgivning via telefon
 • Samtaleterapi og rådgivning via video (du trenger ikke installere noe)

Ønsker din bedrift eller organisasjon å lære metoder og teknikker for bedre bedriftshelse? Vil dere lære mer om vanlige utfordringer ledere og medarbeidere sliter med?

Aktuelle kurstemaer:

 • Stressmestring
 • Forebygging utbrenthet
 • Hvordan håndtere vanlige psykiske belastninger på arbeidsplassen