Personvern

Personvernerklæring

Jeg er forpliktet av EUs personvernforordning (GDPR) til å redegjøre for hvordan jeg behandler personopplysninger. Her kan du lese min personvernerklæring:

Opplysninger om vår behandling av dine personopplysninger

Virksomheten Oslopsykologen behandler persondata og har derfor laget denne personvernerklæringen som forteller deg hvordan dine data behandles.

Navn og kontaktinformasjon til virksomheten

Oslopsykologen Hafseng Børresen ved psykolog Bård Hafseng Børresen

Klinisk psykologi, privat praksis

Org. no. 986 067 027

Telefon: 4844 3001
E-post: post@oslopsykologen.no
Post: Oslopsykologen Solligata 2, 4.etasje, 0254 OSLO

Hva slags personopplysninger virksomheten behandler og til hvilket formål

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:

Navn, fødselsnummer, adresse, samt din journal.

Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål:

Til rådgivning og behandling av deg personlig om psykologiske forhold.

Registrering av disse opplysningene er nødvendig i forbindelse med yting av helsetjenester.

Vi samler inn, behandler og oppbevarer kun de opplysningene som er relevante og nødvendig i forhold til de formål som er definert ovenfor.

For nærmere informasjon se forskrift om pasientjournal

Utlevering av personopplysninger

Vi gir ikke din persondata videre til andre aktører, og dine personopplysninger blir ikke utgitt til tredjeparter.

Vi utgir kun dine personopplysninger i det omfang spesiell lovgivning krever dette.

Sikker lagring av personopplysninger

Oslopsykologen bruker journalsystemet Psykjournal til behandling av personopplysningene, og kobles ikke mot andre registre.

Databehandleravtale er inngått med leverandør Psykolog Espen Johnsen, org.nr.998904870. Dette systemet har høyeste sikkerhetsnivå, og ivaretar informasjonssikkerhet for å beskytte dine persondata mot å gå tapt, bli endret eller at uvedkommende får tilgang eller kjennskap til dem.

I tilfelle det skjer et sikkerhetsbrudd som resulterer i høy risiko for deg vil vi underrette deg om sikkerhetsbruddet så hurtig som mulig.

Sletting av opplysninger

Journaler skal slettes når det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å være bruk for dem. Hvis ikke journalopplysningene deretter skal bevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, i praksis vil dette si 10 år etter siste innføring i journal.

Dine rettigheter

Du har som hovedregel rett til innsyn i din journal, og har etter forespørsel rett til kopi.

Hvis journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger kan du be om at journalopplysningene rettes eller slettes. Du skal da henvende deg til meg og opplyse om hva unøyaktighetene består i, og hvordan de kan rettes. Jeg vil da svare deg på forespørselen innen 30 dager. Dersom krav om retting eller sletting avslås, kan avgjørelsen påklages til Fylkesmannen.
 

Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine personopplysninger. 

Send en henvendelse

Ønsker du psykologisk bistand eller rådgivning? Står du fast i livet? Ofte kan det være nyttig å ta kontakt snarest mulig før problemet utvikler seg.

Vanlige psykiske lidelser:

 • Angst/uro/søvnproblemer
 • Depresjon
 • Stress og utbrenthet
 • Tap og sorg
 • Livskriser
 • Problemer på jobb
 • Vanskelige valg

Står dere fast i forholdet? Opplever dere økt distanse, hyppige konflikter eller utrygghet? Bruk en nøytral tredjepart som kan bidra med å få forholdet på rett spor.

Problemer jeg jobber med: 

 • Akutte kriser
 • Dagliglivets utfordringer 
 • Kommunikasjonsproblemer
 • Barn- og familieproblemer
 • Sex og samliv

Har du  lang reisevei, befinner deg på et annet sted i landet/utlandet, eller foretrekker samtaler hjemmefra tilbys terapi og veiledning via telefon eller sikker, kryptert video.

Aktuelle tjenester:

 • Samtaleterapi og rådgivning via telefon
 • Samtaleterapi og rådgivning via video (du trenger ikke installere noe)

Ønsker din bedrift eller organisasjon å lære metoder og teknikker for bedre bedriftshelse? Vil dere lære mer om vanlige utfordringer ledere og medarbeidere sliter med?

Aktuelle kurstemaer:

 • Stressmestring
 • Forebygging utbrenthet
 • Hvordan håndtere vanlige psykiske belastninger på arbeidsplassen